30, అక్టోబర్ 2015, శుక్రవారం

నేపాల్ తొలి మహిళా అధ్యక్షులు బిధ్యదేవి బండారి


       
నేపాల్ దేశంలో ప్రజాస్వామ్య ప్రభుత్వం వచ్చాక తొలి మహిళా అధ్యక్షులు గా బిధ్యదేవి బండారి ఎన్నిక కావడం శుభ పరిణామం